12 خرداد ماه 1395

اطلاعیه شماره یک واحد آموزشهای مهارتی و دانش بنیان:

از کلیه دانشجویانی که در دوره های مهارتی ترم اول تابسنان 1395 ثبت نام کرده اند

و مدارک آنها هنوز تکمیل نشده است درخواست میگردد تا تاریخ 30 خردادماه 1395

نسبت به تکمیل مدارک خود اقدام نمایند.

بدیهی است ثبت نام کلیه متقاضیان پس از تکمیل کلیه مدارک قطعی میشود.