5 تیر ماه 1395

اطلاعیه شماره 2 واحد آموزشهای مهارتی و دانش بنیان:

بدلیل برگزاری مصاحبه دکتری در محل دانشکده فنی تهران مرکز و محدودیت های ایجاد شده در تردد دانشجویان، زمان آغاز ترم اول تابستان 1395 با یک هفته تاخیر از روز شنبه 12 تیر 1395 خواهد بود.

ضمنا محل دفتر آموزشهای مهارتی به طبقه همکف ساختمان شماره دو مجتمع دانشگاهی نیایش انتقال یافته است.